Om – Information

PUUT – Publicering och Utlåning.
Ett konstverk uppbyggt i form av ett portabelt bibliotek med utgångspunkt från egenproducerade artists books. Utan en permanent plats sker utlåningen på olika platser vilka transformeras till en yta för mötet i sig. Ett möte mellan bok och läsare där relationen mellan konstnär och besökare utvidgas. PUUT; ett utforskande av estetik baserat kring biblioteket som ett uttryckssätt där experimentet kring samtida konstnärlig praxis utforskas. I och med ett portabelt format skapar verket möjligheter för att utnyttjas till att finna nya arenor inte bara för samtidskonsten, utan även mötet med konsten. Konstnären följer ett samtidsmänniskans mönster vad gäller flexibilitet och anpassning utefter förutsättningar. Rollerna som grafisk formgivare, fotograf, bibliotikarie, arkivarie, så väl som designer och formgivare av bibliotekets fysiska form är naturliga delar av praktiken.
Böckerna i biblioteket är artists books dvs egen producerade böcker vars innehåll baseras i Miljonprojektet, där konstnären sedan 2003 fotograferat mer än en miljon fotografier. I och med böckernas rent fysiska format baserat på tekniken i hur de produceras skapar ett ständigt tillflöde av titlar till biblioteket.
Som låntagare i PUUT är individen med i en aktivt deltagande process som i sig är en del av det konstnärliga uttrycket. Verket ges ytterligare dimensioner i och med besök och lån av konstverken, du blir som låntagare en del av verket.
Användandet av konsten i sig som ett sätt för distribution, där den fragilt temporära massupplagans uttryck tas i besittning. Ett försök att skapa en närvaro mellan konstnär och låntagare baserat kring olikheternas konsensus snarare än den struktur som placerar oss i olika fack. Mötet med konstverket blir en del i ett aktivt kulturutövande istället för en roll som informationskonsument.